Barna Zsolt - Online Marketing

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Adatkezelő: Barna Zsolt ev. (továbbiakban: „adatfeldolgozó”)

A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelem alapvető jog. Az Európai Unió Alapjogi Chartája és az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés rögzíti, hogy mindenkinek joga van, a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez.

A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok az állampolgárságtól, lakóhelytől függetlenül mindenkit megilletnek. Tiszteletben kell tartani a természetes személyek alapvető jogait, különösen a személyes adataik védelméhez való jogukat.

I. Vonatkozó jogszabályok

Az adatfeldolgozó adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai jogszabályokkal, valamint az Európai Unió jogszabályaival, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
 • 2013. évi V. törvény: A Polgári Törvénykönyvről,
 • 2000. évi C törvény: A számvitelről szóló törvény,
 • 2012. évi I. törvény: A munkatörvénykönyvéről,
 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete.

Az adatfeldolgozó az adatvédelem területén a felsorolt jogszabályokat tiszteletben tartja, minden körülmények között betartja.

II. Fogalom meghatározások

Személyes adat: A természetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján azonosítható a személy közvetett vagy közvetlen módon – név, többi személyi adat, helymeghatározás, online azonosító vagy természetes testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, szociális jellemzők alapján.

Személyes adatok különleges kategóriái: A természetes személy származása, politikai véleménye, vallási, világnézeti meggyőződése, szakszervezeti tagságra utaló adatok, valamint a szexuális életre, a szexuális irányultságra, az egészségügyi állapotra vonatkozó adatok.

Alapvető szabály, hogy ezen adatok kezelése tilos. A jogszabályok kivételeket határoznak meg. A munkahelyi egészségügyi vizsgálatok, a munkavégzés képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, mely személyes adatokat csak olyan szakember kezelhet, aki a jogszabályokban meghatározott szakmai, titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll.

Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhető tétele.

Adat megjelenés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adat zárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása a további kezelés vagy végleges korlátozás céljából.

EGT-állam: Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá, azaz állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és Tagállamai, valamint az Európai Gazdasági térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján EGT-ről szóló megállapodásban részes állam polgáraival azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége. Különösen az adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, közlése, továbbítása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, korlátozása, törlése, megsemmisítése.

Érintett: Azon természetes vagy jogi személyek, akiknek a vállalkozás bárminemű személyes adatát kezeli. (munkavállaló, webáruházat használó vagy az üzletet személyesen felkereső ügyfél)

Adatkezelő: A vállalkozás és annak vezetése – jelen esetben a Barna Zsolt EV. A vállalkozás (továbbiakban vállalkozás) -, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. Ezt a jelen szabályzatban rögzíti.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozó biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő (amennyiben szükséges kijelölni) a személyes adatok védelmével kapcsolatos összes ügyben megfelelő módon és időben bekapcsolódjon.

Adatvédelmi tisztviselő: Az adatkezelő biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő feladatainak ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől ne fogadjon el, mivel közvetlenül az adatkezelő – a vállalkozás– legfelsőbb vezetőségének tartozik felelősséggel. Az adatvédelmi tisztviselő más feladatokat is elláthat, azonban biztosítani kell, hogy e feladatokból eredően ne fakadjon összeférhetetlenség.

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmú szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amelyekkel a személyes adatokat közlik.

Adatállomány: Az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adat megsemmisítés: Az adatokhoz vagy adatokhoz tartozó adathordozók megsemmisítése és véglegesen hozzáférhetetlenné tétele.

Adat továbbítás: Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás: Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Harmadik fél: Az a természetes vagy jogi személy, aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval.

Nyilvántartási rendszer: A személyes adatok bármely módon tagolt állománya, amely meghatározott ismerévek alapján hozzáférhető.

Érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amelyet nyilatkozatban vagy a megerősítést más módon kifejezi.

Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel a személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Genetikai adat: A természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzői, amely az érintett személytől vett biológiai minták elemzésének eredménye.

Egészségügyi személyes adat: Az érintett egészségi állapotára vonatkozó olyan adatok, amelyek információt hordoznak, az érintett múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli testi vagy pszichikai egészségi állapotáról.

A természetes személyekre vonatkozó olyan személyes adatok is, amelyek az egyénnek 2011/24/EU Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvben említett egészségügyi szolgáltatások céljából történő nyilvántartásba vétel vagy ilyen szolgáltatások során gyűjtöttek.

III. Bevezetés

 1. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Irányelvek) az adatfeldolgozó által kiadott nyomtatott, audió, illetve digitális kiadványok, valamint internet útján elérhető, illetve letölthető szolgáltatások, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb játékok szervezése és lebonyolítása, valamint közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések (eDM) során felmerülő, önkéntesen megadott, szerződés, vagy az adatfeldolgozó jogos érdeke alapján kezelt személyes adatok kezelésre vonatkozik.

A jogos érdekre történő adatkezelés esetén adatfeldolgozó jogos érdeke külön megnevezésre kerül. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatásra, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatvédelmi Irányelvekre hivatkozik.

 1. Minden egyes Szolgáltatás vonatkozásában jelen Adatvédelmi Irányelvek (vagy amennyiben külön tájékoztató van, az adott tájékoztató) rendelkezik az érintett vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás. A külön termékhez tartozó tájékoztatók csak jelen Adatkezelési Irányelvekkel együtt érvényesek.
 2. Az Adatkezelési Irányelvek és az egyes termékekhez tartozó tájékoztatók az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezik, azzal együttesen érvényesek és értelmezendők.
 3. A jelen Adatkezelési Irányelvek az adatfeldolgozó által egyoldalúan módosítható oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, ezt követően, az adott szolgáltatás igénybevételével elfogadottnak minősül a módosítás. A komolyabb változásokról, vagy az olyan változásokról, amelyek hozzájárulást igényelnek, külön, egyedi tájékoztatást küldünk.
 4. Az egyes Szolgáltatások, részszolgáltatások megrendelésével, illetve használatával Ön, mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait az adatfeldolgozó az Adatkezelési Irányelvek rendelkezései szerint kezelje (ügyfélkapcsolat). Az ügyfélkapcsolat a kapcsolattartási adatok nyilvántartását jelenti, azonban eDM, marketing tartalmakat csak azok a felhasználok kapnak, akik ehhez külön hozzájárulást adnak.
 5. Az adatok fizikai tárolásának helye: 3 in 1 Hosting Bt. bérelt szerverei.

VI. Alapelvek

 1. Az adatfeldolgozó a felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen Irányelvek szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kezeli.
 2. Háttérjogszabályként a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a reklámjogi és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.
 3. Az adatfeldolgozó az ügyfél / felhasználó adatait a jelen Irányelvekben meghatározottak szerint kezeli, addig az időtartamig és arra a célra, amelyhez az ügyfél / felhasználó hozzájárulását adta, vagy egyéb jogalap esetén a külön megjelölt ideig. Amennyiben szükséges az adatfeldolgozó az érdekmérlegelés elve szerint kezel adatokat, azaz, csak abban az esetben amennyiben, törvényes kötelezettsége vagy jogos érdeke szempontjából ez feltétlenül szükséges.
 4. Az adatfeldolgozó minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
 5. A jelen adatvédelmi Irányelvekben használt kifejezéseket a GDPR-és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései szerint kell értelmezni.

V. Adatkezelés célja és jogalapja

 1. Az adatkezelésének célja, szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében:
  (a) az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől felhasználótól való megkülönböztetése;

(b) kapcsolattartás, eDM-hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;

(c) ügyfélelégedettség tesztelése és mérése

(d) a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése;

(e) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenetek küldése;

(f) külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM.);

(g) vásárlási lehetőség esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a megrendelt termék kézbesítése, az adott és megrendelt bónuszok igénybevétele;

(h) harmadik személyek termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül.

 1. A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén szerződésen és jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul.

Az eDM célú tevékenységek esetében az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A marketinghozzájárulások külön nyilvántartás szerint kerülnek rögzítésre, és elválaszthatók az ügyfélstátusztól.

 1. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért az adatfeldolgozó felelősséggel tartozik, azonban nem áll módjában a megadott adatok ellenőrzése.
 2. Az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.
 3. A felhasználói tevékenység megkönnyítése a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie stb.) elhelyezésére kerülhet sor a külön tájékoztatóban meghatározottak szerint. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja. Bővebb információ a cookie-kről az alábbi linken tekinthető meg.

VI. Korlátozások

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen személy nevében kizárólag a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

VII. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdés vagy vélt probléma esetén, kérjük az alábbi elérhetőségen keressen:

info@zsom.hu

Az érintettek jogai

 • A hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

Az adatfeldolgozó az érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, illetve a bírósági jogorvoslat joga, annak megjelölésével, hogy a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • amennyiben van ilyen: az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 • Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.

Kérésre az adatfeldolgozó az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a kizárólag az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számítható fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 • A helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett kérésére az adatfeldolgozó indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint — figyelembe véve az adatkezelés célját — az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 • A törléshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az adatfeldolgozó az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik;
 • az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;
 • a személyes adatokat uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fenti jogok korlátozására csak az Általános Adatvédelmi Rendeletben írt kivételek fennállása esetén kerülhet sor.

Az adatfeldolgozó minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről vagy törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 • Az elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
 • A tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.
 • Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az adatfeldolgozó kérelemre tájékoztatja az érintettet, hogy kik és milyen célból kapták meg személyes adatait. Az adatfeldolgozó a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet.

Az adatfeldolgozó a tájékoztatást csak abban az esetben tagadhatja meg, ha azt törvény az állam külső-belső biztonsága, honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnmegelőzési vagy bűnüldözési cél érdekében vagy az érintett, avagy mások jogainak védelme érdekében adták meg (Általános Adatvédelmi Rendelet 14. cikk (5) bekezdés).

Az adatkezelő köteles a felvilágosítás indokát közölni.

Ha az adatkezelő érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogait megsérti, úgy az érintett sérelemdíjat követelhet, ha az adatkezelő kárt okoz, akkor azt köteles megtéríteni.

VIII. JOGORVOSLAT

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf. 9., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu).

IX. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik.

Adattovábbítás harmadik (külső személyhez nem történik). Ettől, egyes termékek esetében az adatkezelési tájékoztató eltérhet.

X. Külső adatfeldolgozók tevékenysége.

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók:

A bankkártyás fizetés a PayLike rendszerén keresztül történik.

Paylike ApS

Székhely: P.O. Pedersens Vej 14 Skejby, 8200 Aarhus N Denmark

Regisztrációs szám: 36683279

Honlap: paylike.io, paylike.hu

Továbbított adatok köre: vásárló neve, email címe, vásárolt termék neve és ára, fizetés végösszege.

Szamárvezető bank

Raiffeisen Bank

Székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.

Cégjegyzékszám: 01-10-041042

E-mail: info@raiffeisen.hu

Továbbított adatok köre: vásárló neve, bankszámla száma, fizetendő összeg.

Külső adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben adatfeldolgozókat is igénybe vesz.

Az adatfeldolgozók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében az adatfeldolgozó saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. A vállalkozás minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az adatfeldolgozók a részükre továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat a vállalkozás által meghatározott célra használja fel.

Egyes külső adatfeldolgozók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

 

Adatfeldolgozóink aktuális listája:

3 in 1 Hosting Bt.

Székhely: 3 in 1 Hosting Bt.

Adószám: 22206118-2-13

Cégjegyzékszám: 13-06-055290

honlap: http://www.3in1.hu

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg.

Az adattovábbítás célja: szerver szolgáltatás biztosítása.

Szabó Enikő ev.

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Ezüst u.6

Adószám: 68987617-1-26

Nyilvántartási szám: 52536573

elérhetőség: szenikokonyveles@gmail.com

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg

Az adattovábbítás célja: könyvelés, irodai szolgáltatás

FoxPost Zrt.

Székhely: 3200 Gyöngyös Batsányi János u. 9

Adószám: 25034644-2-10

Cégjegyzékszám: 10 10 020309

Telefonszám: +36-1-999-0369

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg.

Az adattovábbítás célja: termék szállítása, utánvét díj beszedése.

Packeta Hungary Kft.

Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép

Adószám: 25140550-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-202186

email: privacy@packeta.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg.

Az adattovábbítás célja: termék szállítása, utánvét díj beszedése.

Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Adószám: 10901232-2-44

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Honlap: www.posta.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási név és cím, csomagfelvételi név és cím, utánvét összege.

Az adattovábbítás célja: termék, levélküldemény szállítása, utánvét díj beszedése.

Octonull Kft.

Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.

Adószám: 27926309-2-41

Cégjegyzékszám: 01-10-140802

Honlap: www.billingo.hu

Telefon: +36-1/500-9491

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg.

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, adatelemzés, adatbázis kezelése.

Meta Platforms Ireland Limited

Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02x525, Ireland, D02 X525

Cégjegyzékszám: 462932

Honlap: www.facebook.com

Adatkezelési szabályzat: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe.

Az adattovábbítás célja: Facebook hirdetések és remarketing, marketing célú elemzés.

Google LLC

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Amerikai Egyesült Államok

Adószám: IE6388047V

Nyilvántartási szám: 368047

Honlap: www.google.com

Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe.

Az adattovábbítás célja: hirdetések és remarketing, marketing célú elemzés.

Automattic Inc.

Székhely: 0 29th Street #343, San Francisco, CA 94110

Adatfeldolgozás helye: Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, Ireland

Regisztrációs szám: IE538982

E-mail: privacypolicyupdates@automattic.com

Honlap: https://automattic.com/

Adatvédelmi irányelvek: https://automattic.com/privacy/

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, e-mail címe.

Az adattovábbítás célja: hírlevél, eDM anyagok küldése, marketing célú elemzés.

Az adatkezelési szabályzat 2021.01.01.-én lép hatályba és visszavonásig vagy módosításig érvényes. A szabályzat hatálybalépésével minden olyan korábbi belső szabályzat hatályát veszti, amelynek figyelembevételével a szabályzat hatálya alá eső személyi adatokat kezelték.

A szabályzat minden évben legalább egyszer felülvizsgálatra kerül és a felülvizsgálatért felelős intézkedik az esetleges módosításról, valamint arról, hogy a szabályzat személyi hatálya alá tartozó személyek a módosítás tartamáról tudomást szereznek.

Az adatkezelési szabályzat a rá irányadó szabályainak megismerése és betartása a vállalkozás minden képviselője, tisztségviselője és megbízottja számára kötelező feladataikat ennek előírásainak betartásával kell ellátni. Jogszabály változás esetén vagy egyéb okból történő módosítás miatt a szabályzatot és a tájékoztatót módosítani kell, és az érintettekkel ismertetni.

 1. 01. 01.

zsom.hu

Barna Zsolt EV.